Overslaan en naar de inhoud gaan

Infectiepreventie - Diensten

Gepubliceerd op: 03 mei 2022

-Deze tekst is bestemd voor verwijzers-

Infectiepreventie advies op consultbasis

Ondanks het op orde hebben van het beleid en protocollen rondom infectiepreventie, is onze ervaring dat de werkzaamheden in de praktijk anders kunnen verlopen. Heeft u vraagstukken waar u niet uitkomt of situaties waarbij u niet weet hoe te handelen? Dan is ons infectiepreventie advies op consultbasis mogelijk iets voor u.
Voorbeelden van situaties/vraagstukken kunnen zijn;

 • te nemen voorzorgsmaatregelen bij contact met een MRSA positieve cliënt/patiënt;
 • wat te doen bij een prikaccident;
 • vragen m.b.t. isolaties van cliënten/ patiënten;
 • vragen rondom reiniging, desinfectie en sterilisatie.
   

Dienst

 Toelichting

Tijdsindicatie

AdviesTijdens kantoortijden kan de afdeling H&I benaderd worden voor vragen en adviezen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.Afhankelijk van soort advies. Mogelijkheid voor een abonnement voor advies.

 

Audit

Om inzicht te krijgen in de infectiepreventie risico’s waaraan een instelling, locatie of afdeling bloot staat, kan een externe audit door een onafhankelijk deskundige wenselijk zijn.
Dit kan op verschillende manieren:

 • Een systeem audit, waarbij de gehele organisatie of alle processen worden beoordeeld op infectiepreventie risico’s;
 • Een risicoscan, waarbij een aantal relevante risico’s wordt gemeten.
 • Een quickscan, waarbij slechts één infectiepreventie onderdeel wordt beoordeeld. Bijvoorbeeld:
  • persoonlijke hygiëne
   handhygiëne
  • opslag steriele medische hulpmiddelen
  • isolatie maatregelen
  • reiniging, desinfectie, sterilisatie etc.;

Dienst

Toelichting

Tijdsindicatie

SysteemauditGehele organisatie of alle processen worden
ge-audit. Uitkomsten worden verwerkt in een verslag. Na de audit kunt u een plan van aanpak schrijven voor verbeterpunten, hierbij kunnen
wij u ook ondersteunen.

Afhankelijk van grootte van afdeling, praktijk, huis. Mogelijkheid abonnement voor systeemaudit.
QuickscanEen scan waarbij slechts één infectiepreventie onderdeel wordt beoordeeld. Uitkomsten worden verwerkt in een verslag. Na de audit kunt u een plan van aanpak schrijven voor verbeterpunten. Afhankelijk van grootte van afdeling, praktijk, huis. Mogelijkheid voor een abonnement voor Quickscan.

Risicoscan

Op een snelle manier kunnen eenvoudig de
risico’s ten aanzien van infectiepreventie in kaart gebracht worden.

Afhankelijk van grootte van afdeling, praktijk, huis. Mogelijkheid voor een abonnement voor risicoscan.

 

Beleidsontwikkeling

Om de patiëntveiligheid te borgen is een kwaliteitssysteem infectiepreventie van essentieel belang. Onderdeel hiervan is een infectiepreventiebeleid en een solide infectiepreventie structuur, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven staan. Wij kunnen u ondersteunen in het opstellen, implementeren en bestendigen van het infectiepreventiebeleid van uw instelling, praktijk of kliniek. Enkele voorbeelden:

 • participeren in de Infectiecommissie;
 • protocollen, beheersplannen of werkprocedures ontwikkelen;
 • audits of quickscans uitvoeren;
 • opzetten en onderhouden van netwerk met infectiepreventiecoaches binnen de organisatie/instelling /praktijk(en).

Daarnaast kunnen wij ook zorgorganisaties ondersteuning geven die vanwege tekortkomingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Samen met de betreffende organisatie stellen wij een plan van aanpak op om het infectiepreventiebeleid op orde te krijgen.

Dienst

 Toelichting

Tijdsindicatie

Participeren in de infectie-commissie Voorbereiden van vergaderingen.
 Deelnemen aan vergaderingen.
 Opstellen jaarplan en jaarverslag (evt.).
Ca.30 uur uitgaande van 4 vergaderingen per jaar  
Beleidsplan  Schrijven van een instellingsbreed beleidsplan   ten  aanzien van infectiepreventie  10 uur  
Protocollen Realiseren van werkdocumenten en protocollenAfhankelijk van grootte van afdeling, praktijk, huis en hoeveelheid documenten.

 

Bouwadvisering

Wij adviseren bij ver- en nieuwbouwprojecten en renovatie in het bijzonder wanneer het gaat om werkzaamheden van:

 • operatiekamers;
 • behandel- en onderzoeksruimten;
 • cliënten/ patiëntenkamers;
 • alle ruimten waar steriele en/of niet-steriele medische en verpleegkundige hulpmiddelen worden opgeslagen.

Tijdens een verbouwing kan er veel stof en dus ook micro organismen vrijkomen. Tijdens verbouwingen in of vlakbij patiëntenruimten zijn daarom strikte hygiëne maatregelen vereist.
Wij kunnen ook advies geven ten aanzien van de indeling, het meubilair en apparatuur bij verbouwingen /nieuwbouw.
Adviezen zijn altijd afgestemd op de actuele regel- en wetgeving.
 

Dienst

 Toelichting

Tijdsindicatie

Advies bij verbouw &  renovatie M.b.v. een infectiepreventie risico-inventarisatie   wordt bepaald welke voorzorgsmaatregelen nodig   zijn bij onderhoudswerkzaamheden, renovatie of   nieuwbouw. In de risico-inventarisatie wordt de   relatie gelegd tussen bouwwerkzaamheden, het   risico op het krijgen van een bouwgerelateerde   zorginfectie en de te nemen   infectiepreventiemaatregelen.Afhankelijk van de omvang van de bouw /renovatie.
Advies bij nieuwbouw Samen wordt m.b.v. de vigerende richtlijnen en   wetgeving gekeken naar de nieuw te realiseren   indeling en routes van processen en de mogelijke   risico’s op zorginfecties.Afhankelijk van de omvang van de nieuwbouw.
Advies bij bouwwerk-zaamheden M.b.v. een infectiepreventie risico-inventarisatie   wordt bepaald welke voorzorgsmaatregelen nodig   zijn bij onderhoudswerkzaamheden, renovatie of   nieuwbouw. In de risico-inventarisatie wordt de   relatie gelegd tussen bouwwerkzaamheden, het   risico op het krijgen van een bouwgerelateerde   zorginfectie en de te nemen infectiepreventie-   maatregelen. Ook wordt gekeken naar de nieuw te   realiseren indeling en routing van processen en de   mogelijke risico’s op zorginfecties.Afhankelijk van de omvang van de bouwwerkzaamheden.
Advies bij inrichtingAan de hand van vigerende wetgeving en richtlijnen wordt gekeken naar de eigenschappen van materialen en apparatuur, de reinig- en desinfecteerbaarheid, maar ook naar de indeling en meubilair van ruimten.Afhankelijk van de omvang.

 

Outbreakmanagement

Wanneer er sprake lijkt te zijn van een uitbraak met een infectieuze aandoening of van een resistent micro-organisme, moet op zodanige efficiënte wijze worden gehandeld dat de uitbraak niet voor verdere verspreiding kan zorgen.  
Denk hierbij aan patiënten/cliënten met norovirus, scabiës, Clostridium difficile, influenza en ook bijzonder resistente micro-organismen zoals MRSA.
Het is dan nodig om extra infectiepreventie maatregelen in te stellen. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak, zodat onder tijdsdruk, in multidisciplinaire samenwerking de juiste acties worden ondernomen.
Wij werken in epidemische situaties met een actueel draaiboek, waarin alle noodzakelijke stappen zijn beschreven. Zo coördineren wij voor u de infectiepreventie maatregelen, benodigde diagnostiek, informatieverstrekking aan alle betrokkenen, interne- en externe communicatie en alle andere bijkomende activiteiten. In een outbreaksetting zijn wij voor onze klant bereikbaar voor vragen en advies. Ook is het voor ons mogelijk de expertise van een arts-microbioloog te leveren.
 

Dienst

Toelichting

Tijdsindicatie

Outbreak- management
 • Deelname aan een outbreakteam;
 • Coördinatie van infectiepreventiemaatregelen;
 • Bereikbaar zijn voor vragen en advies;
 • Ondersteuning geven bij de informatie verstrekking aan cliënten, personeel en bezoekers;
 • Ondersteuning geven bij de communicatie, zowel intern als extern;
 • Indien nodig de expertise van arts-microbioloog leveren;
 • Coördinatie van de benodigde diagnostiek.
Afhankelijk van omvang en duur van de outbreak.  

  

Scholing

Scholing is een belangrijk instrument om medewerkers bekwaam en bewust te maken van de infectiepreventie maatregelen. Het is ook een essentieel onderdeel in het implementatietraject van protocollen.
Wij kunnen korte trainingen aanbieden maar ook langere scholingstrajecten zoals het opleiden van medewerkers die als aandachtsgebied infectiepreventie hebben.
Het is ook mogelijk om instructie te geven in de dagelijkse praktijk, het zogenaamde training-on-the-job. We zijn dan aanwezig op de werkvloer en kijken mee bij dagelijkse handelingen.
Op verzoek delen wij certificaten van deelname uit en vragen wij accreditatiepunten aan zoals bijvoorbeeld bij de V&VN en NVDA.
 

Dienst

 Toelichting

Tijdsindicatie

Scholing en instructie van medewerkers op elk niveau.
 • Scholing ter ondersteuning van implementatie van infectiepreventiebeleid en protocollen;
 • Thema scholingen / klinische lessen / workshops;
 • On-the-job-training in de praktijk (instructies geven op de werkvloer);
 • Scholingstraject tot infectiepreventiecoach;
 • Masterclass infectiepreventie.
 Afhankelijk van type   scholing.  

 

Gastspreker

U kunt ons inhuren als gastspreker voor symposia, workshops of scholingen.
 

Dienst

Toelichting

Tijdsindicatie

GastsprekerLezing of workshop geven over een aan een infectiepreventie gerelateerd onderwerp.Afhankelijk van type scholing.  

 

 

 

Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2022

kchl-01-th.jpg
De Pre-analytische module (PAM) neemt werk uithanden van analisten